Poskytování informací, příjem podání

Komunální odpad 2020 

Částka za svoz a likvidaci komunálního odpadu v r. 2020 je dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019  ve výši 420,- Kč  za osobu s trvalým pobytem v obci Lutonina a taktéž za rekreační objekt (viz. vyhlášky). Poplatky jsou splatné do 30. dubna 2020.

Poplatky ze psů 2020

Poplatky ze psů dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 je za jednoho psa Kč 100,-. Pokud je držitelem osoba starší 65 let je poplatek za jednoho psa Kč 50,-. Splatnost poplatku je nejpozději do 30. dubna 2020.  

 

Ordinace MUDr. Stanislava Remeše v Lutonině (KD)

v roce 2020 nebudou

 

 

Ordinace MUDr. Evy Nečasové v Lutonině (KD)

     každou lichou středu od 10,30 hod.

 

Ochrana obyvatel a hasiči

Informace naleznete na stránkách Města Vizovice www.mestovizovice.cz v sekci občan - ochrana obyvatel a hasiči.

 

Obecní knihovna  Lutonina

Otvírací doba je každý čtvrtek od 14,30 hod. - 18,00 hod.

 

Služba pro občany

Motorest u Lutonských nabízí službu pro občany - rozvoz obědů za cenu Kč 64,- včetně dopravy. Podrobnější informace najdete na stránkách Motorestu www.lutonsky.cz

Sčítání lidu 2011

Informace  sčítání lidu 2011 najdete na www.scitanilidu.cz

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,- Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

0Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Prodej knihy obce Lutonina

Možnost zakoupení knihy obce Lutonina za Kč 370,-  a  Zlínsko z nebe za Kč 280,-.

 

Prodej popelnic

Obec Lutonina prodává popelnice - pozink 110 l za  930,-Kč a plastové 240 l za 1050,- Kč.

 

Návštěvnost stránek

149411
lutonina_footer.png